Vakanties

REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN

VERLOF VAN KINDEREN

We volgen de algemeen geldende regels. Dit zijn de richtlijnen die we op de Schuttershoek bij het aanvragen van verlof hanteren:
Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, tandarts, orthodontist enz.
Zo’n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de betrokken leerkracht(en). We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. We hebben er begrip voor dat dit niet altijd mogelijk is.
Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen in de familie e.d.:
Dit verlof meldt u schriftelijk bij de directeur. Altijd schriftelijk, zodat we de afwezigheid van uw kind kunnen verantwoorden aan inspectie en/of leerplichtinstantie. Voor bedoeld verlof krijgt u altijd toestemming.

Verlof voor extra vakantie:
Hiervoor kan in uitzonderingsgevallen toestemming worden gegeven.
De regelgeving is als volgt: er kan afgeweken worden van de wettelijk bepaalde vakantie-
Regeling als er een werkgeversverklaring is waaruit blijkt dat vakantie in de schoolvakanties van een of beide ouders niet mogelijk is. Dit verlof kan 1 maal in het schooljaar worden toegestaan voor maximaal 10 dagen.
Aanvraagformulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de directie.

Een verzoek hiervoor dient schriftelijk ingediend te worden bij de directeur, minstens zes weken voor aanvang van het gevraagde verlof. De directie is op dit punt gebonden aan afspraken ( leerplichtwet ). Info via de RBL ( Regionaal Bureau Leerlingzaken ) Zeeuws-Vlaanderen.