MR en AC

MR en AC

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij datgene wat er op school gebeurt. Een goed contact tussen ouders en school is noodzakelijk. Door dit contact weten de ouders ook waar de leerkrachten en de kinderen op school mee bezig zijn. Via de schoolgids en de nieuwsberichten, dit heet bij ons op school “het schoolbericht”, worden ouders geïnformeerd.

In de derde schoolweek krijgen de ouders een informatieboekje over het leerjaar van hun zoon/dochter. Ook wordt er bij kinderen in een nieuwe groep gestart met een kindgesprek, normaal gesproken met ouders erbij, maar i.v.m. corona dit jaar niet. Voor de ouders van groep 8 is er een informatieavond of meet. Daarnaast vinden er gedurende het schooljaar kijkavonden en rapport-besprekingen plaats.

 

Volgens de wet “Medezeggenschap in het onderwijs” moet er op iedere school een medezeggenschapsraad zijn.

Bij het basisonderwijs bestaat de M.R. uit twee geledingen, namelijk:

– ouders

– leerkrachten

Bij ons op school bestaat de M.R. uit 2 ouders en 3 leerkrachten.

De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. De personeelsgeleding door het personeel.

Ook is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR); hierin

zit een afvaardiging van elke M.R. ( iemand uit de personeelsgeleding en iemand uit de oudergeleding ) van alle scholen onder ons bestuur. Ons bestuur, stichting Escaldascholen, heeft 5 openbare scholen.

Het functioneren van de M.R. is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

 

Onze M.R. is als volgt samengesteld:

Oudergeleding:           

Vacant ( voorzitter )

Florentine Wijffels ( lid )

Personeelsgeleding:

Diny de Feyter

Karin Eekman

Cindy Heinsdijk

De directeur heeft zitting in de raad met een adviserende stem.

 

Na de instelling van een medezeggen-schapsraad was het niet meer verplicht om op een school een ouderraad(OR) of activi-teitencommissie (AC) te hebben. Hoewel de wettelijke basis voor een OR/AC niet meer bestond, hebben we toch besloten om op onze school een AC in stand te houden.

Ligt het werk van de M.R. meer op het bestuurlijk vlak, het werk van de AC ligt meer op het organisatorische vlak.

De AC probeert dan ook zoveel

mogelijk steun te geven aan allerlei

buitenschoolse activiteiten. Bij allerlei activiteiten is er veel hulp van de AC.

Zaken waarbij de AC druk mee in de weer is zijn:

  • organisatie schoolreis
  • organisatie wafelbakactie
  • voorbereiding St. Nicolaasfeest
  • assistentie bij de kerstviering
  • begeleiding bij diverse excursies
  • hulp bij de laatste schooldag
  • diverse andere feestelijke gebeurtenissen

 

Zonder deze hulp zouden allerlei activiteiten die het schoolgebeuren voor de kinderen zo plezierig maken niet kunnen plaats vinden.

Geld dat de ouderraad en het team tijdens de rommelmarkt ophalen komt weer recht- streeks ten goede aan de leerlingen.

We hebben geen apart sponsorbeleid.

De samenstelling van de activiteitencommissie is als volgt:

Voorzitter:            vacant

Secretaris:         Christie Maenhaut

Penningmeester: Angelique de Putter  

Leden:

Saskia de Regt

Antoinette Verhage

Mariëlle van Langevelde

Anne Hana

 

Eénmaal per jaar legt de AC verantwoording af over het gevoerde beleid. Naast het hebben van een AC en Medezeggenschaps-raad zijn er veel ouders en opa’s en oma’s die op school een taak vervullen. Zo zijn er ook natuurouders en techniekouders.

Ook veel grootouders komen helpen bij diverse activiteiten. Gelukkig dat veel mensen bereid zijn om dit te doen, anders zou het niet mogelijk zijn om allerlei activiteiten te organiseren.  Ouders/personen die ondersteunende werkzaamheden verrichten t.b.v. de school vallen onder de W.A. verzekering van het bestuur.