Overblijven/schoolfonds

OVERBLIJVEN

Voor alle basisschoolkinderen bestaat de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. De overblijfkrachten op onze school zijn: Ingrid Pijcke en Leontine van Dierendonck. Daarnaast zijn een aantal vervang-overblijfkrachten actief bij afwezigheid vaste overblijfkrachten.

Omdat we geen voldoende vrijwilligers meer konden krijgen is vanaf dit schooljaar de organisatie van het overblijven uitbesteed aan de Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Zij zorgen voor één overblijfkracht en wij voor 1 of 2 vrijwilligers. De overblijfkrachten zorgen tussen de middag voor thee. Andere dranken nemen de kinderen zelf mee. Ze kunnen deze eventueel in de koelkast van de school plaatsen. Iedere ouder die het overblijven wil bijwonen, kan contact opnemen met de overblijfkrachten. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende toezicht is voor alle kinderen.

Alle ouders betalen een gelijk bedrag voor het overblijven volgens onderstaande. Per keer ( abonnement ) kost het 1 euro. Diegenen die af en toe overblijven kunnen een strippenkaart kopen bij de overblijfjuf.

Kinderen die geen strippenkaart hebben betalen € 1,25 per middag. Zij betalen dit contant aan de overblijfkracht(en).

Abonnementsprijzen:

€ 120,= per jaar bij 4 x per week overblijven

€  90, = per jaar bij 3 x per week overblijven

Dit zijn de tarieven voor een heel schooljaar overblijven.

Strippenkaarten:

€ 50,= voor een strippenkaart voor 50x overblijven

€ 20,= voor een strippenkaart voor 20x overblijven

Het bedrag wordt via KOV afgeschreven als daar toestemming voor is verleend.

SCHOOLFONDS

Op onze school is een schoolfonds ingesteld. Hieruit worden in de loop van het schooljaar allerlei uitgaven gedaan, die op geen enkele wijze door het ministerie van onderwijs  worden vergoed.        De jaarlijkse St. Nicolaas viering, Kerstviering, kosten laatste schooldag, schoolreis en diverse andere zaken worden uit dit fonds bekostigd. Er gelden de volgende bedragen:

Groep 1 t/m 8 per jaar / per kind: €  35,=. Voor de schoolreis wordt een extra bijdrage gevraagd, gerelateerd aan de kosten van de uitstap en het vervoer.

Eventuele verhogingen worden door de ouderraad voorgesteld bij het overleggen van de jaarcijfers. De bijdrage voor het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage.Op onze school is een schoolfonds ingesteld. Hieruit worden in de loop van het schooljaar allerlei uitgaven gedaan, die op geen enkele wijze door het ministerie van onderwijs worden vergoed.
De jaarlijkse St. Nicolaas viering, Kerstviering, kosten laatste schooldag, schoolreis en diverse andere zaken worden uit dit fonds bekostigd.

Gym.
De gymlessen voor de groepen 3-8 worden gegeven in de in de plaatselijke gymzaal, Verlengde Molenstraat

Schorsing/verwijdering

Het is een wettelijke verplichting om regels te hebben inzake schorsing en verwijdering. Ondanks dat dit bijna of niet voorkom op “De Schuttershoek” toch even de regelgeving. Leerlingen kunnen van school worden gestuurd voor een kortere tijd: schorsing; of voorgoed: verwijdering. Meestal gebeurt zoiets alleen als een kind zich ernstig misdraagt. Men spreekt dan van wangedrag.
De beslissing over verwijdering van een leerling wordt genomen door het bestuur.

KLACHTENREGELING
De Schuttershoek is een ‘open’ school zoals u heeft kunnen lezen. Het team staat altijd open voor opmerkingen, suggesties en ook voor kritiek. Als u klachten heeft over welk onderwerp dan ook dan kunt u altijd bij de directeur terecht. Iedere klacht zal serieus genomen worden, in vertrouwelijke sfeer behandeld worden en in onderling overleg tussen ouders, kinderen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Het kan in voorkomende gevallen zo zijn dat u met een klacht niet op school terecht kunt.
Voor het openbaar onderwijs van de gemeente Sluis is een klachtenregeling opgesteld. Het bestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie
Postbus 185, 3440AB Woerden.
De exacte tekst van deze regeling is bij de directie of bij het bevoegd gezag verkrijgbaar. Hierbij in het kort de procedure.

Op school is een contactpersoon aangewezen. Deze verwijst u, indien er sprake is van een gerede klacht, door naar de vertrouwenspersoon van de klachtencommissie. Een klacht kan echter ook rechtstreeks bij het bevoegd gezag ingediend worden. De klachtencommissie zal de klacht volgens een vaste procedure binnen gestelde termijnen afhandelen.

Contactpersoon bij ons op school is juf Diny de Feijter.